Zmień
Kontrast

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Szkoła zatrudnia psychologa, który udziela pomocy psychologicznej w zakresie:

  • badań diagnostycznych trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży przebywających na leczeniu,
  • opieki psychologicznej dzieci i młodzieży przewlekle chorych,
  • opieki psychologicznej dzieci z trudnościami adaptacyjnymi i innymi trudnościami emocjonalnymi,
  • opieki psychologicznej młodzieży z problemami wieku dorastania,
  • prowadzenia zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu profilaktyki AIDS i z zakresu profilaktyki uzależnień,
  • indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców przebywających w sanatorium ze swoimi dziećmi.

 

POMOC PEDAGOGICZNA

Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego w naszej  szkole mają charakter indywidualny lub grupowy. Opierają się one głównie na pracy wyrównawczej z dziećmi  mającymi trudności w nauce. Są to przede wszystkim dzieci dyslektyczne, z dysortografią i dyskalkulią, a także dzieci upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo.

Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi  poprzedzona jest wstępną diagnozą pedagogiczną głównie sfery poznawczej, ale także sfery emocjonalnej. Służą ku temu  wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne tj. testy czytania, pisania, analizy i syntezy  wzrokowej i słuchowej, testy zdań niedokończonych, testy charakterologiczne,  samooceny, itp.

W pracy z dziećmi wykorzystuje się treningi relaksacyjne, gimnastykę neuromięśniową, zabawy ruchowe i relaksacyjne, treningi szybkiego i bezbłędnego czytania, ćwiczenia  utrwalające reguły i zasady ortograficzne, ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej i orientacji przestrzennej.

W zajęciach wyrównawczych stosuje się także nowoczesną technologię komputerową na przykładzie edytora tekstu Microsoft Word i programów edukacyjnych tj. Dyslektyk, Język polski, Klik uczy liczyć w zielonej  szkole, Klik uczy czytać, Moje pierwsze ABC, ABC z Reksiem,Tabliczka mnożenia, Matematyka, Matma  jest super, Moje pierwsze zabawy matematyczne, Bolek i Lolek na tropie ortografii, Rayman uczy matematyki i j.polskiego.

Pedagog organizuje także z dziećmi warsztaty nt. AIDS, profilaktyki uzależnień, wyboru zawodu i przemocy w grupie. W ramach tych zajęć młodzież bierze udział w konkursach plastycznych dotyczących danej  tematyki.

Ponadto są wypożyczane dla młodzieży poradniki pt. „Czas  przemian” dla  dziewcząt i chłopców, które dostarczają wiedzy nt. rozwoju fizycznego i psychicznego nastolatków  i pomagają w odpowiedzi na trudne pytania wieku dojrzewania.

Pedagog prowadzi również godziny wychowawcze raz w turnusie dla wychowanków od klasy V szkoły podstawowej do III gimnazjum. Tematyka tych lekcji dotyczy  zagadnień wychowania do życia w rodzinie tj. asertywność, rola rodziny w życiu dziecka, uczucia, przyjaźń, umiejętności komunikacyjne, agresja i przemoc, cechy charakterologiczne, itp.